Arktinen yhteistyö

Päätöksentekijät ja investoijat ovat viime vuosina kiinnittäneet enemmän huomiota arktiseen alueeseen. Arktisten kysymysten koskiessa suurta määrää paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä toimijoita ja kehityksen ollessa nopeaa, on myös koordinoidun aluekehityksen tarve lisääntynyt. Arktisella alueella toimivat Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat ovat päättäneet tehdä läheisempää yhteistyötä luodakseen perustaa yhteisille Arktista Eurooppaa koskeville painopisteille.

Ohjelmat tekevät yhteistyötä

  • jakamalla tietoa hankkeiden valinnasta, joka parantaa ohjelmien rahoituksen jakaumaa
  • tiedottamalla selkeämmin eri ohjelmien kautta saatavilla olevista rahoitusmahdollisuuksista
  • tukemalla konkreettisten, arktisten sidosryhmien tarpeet täyttävien, hanketulosten kehittämistä
  • markkinoimalla tuloksia yhteisesti laajemman yleisön tavoittamiseksi
  • jakamalla kokemuksia ja kokoamalla resursseja suuremman vaikuttavuuden takaamiseksi

Konkreettiset toimenpiteet sisältävät muun muassa yhteen sovitettuja tiedotuskanavia, yhteisiä hankekehitystapahtumia, vuosittaisia ohjelmatapahtumien yhteydessä järjestettäviä kokouksia, yhteinen läsnäolo suurissa Arktisissa tai eurooppalaisissa seminaareissa sekä palkinnon jakamisen huomionarvoisille arktisille hankkeille.

Euroopan komissio ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat yhteisessä tiedonannossaan Uusi arktista aluetta koskeva yhdennetty EU:n politiikka (huhtikuu 2016) kannustaneet ja antaneet valtuudet ohjelmat ylittävälle yhteistyölle jota koordinoi Pohjoinen periferia ja Arktis-ohjelma. Yhteistyöhön osallistuvat Botnia-Atlantica, Interreg Pohjoinen, Kolarctic CBC ja Karelia CBC.

Päivitetty 12.05.2017, Kello 16.25, .