Programorganisation

Organisationen för Botnia-Atlanticaprogrammet består av ett antal organ som ansvarar för olika uppgifter i programmets genomförande. Nedan finns en kort summering av organens roll och vem som ingår i dessa.

Programorganisation 

Förvaltande myndighet

Förvaltande myndighet finns på Länsstyrelsen i Västerbottens län och ansvarar för att förvaltningen och genomförandet av programmet sker effektivt och korrekt. Förvaltande myndighet fattar beslut om stöd till projekt på basis av Styrkommitténs prioriteringar. På Förvaltande myndighet jobbar Programdirektören och Programekonomerna. Programekonomerna ansvarar för utbetalningarna till projekten.

Programsekretariatet

Sekretariatet bereder projektansökningar som sedan går till prioritering av Styrkommittén och beslut av Förvaltande myndighet. Sekretariatet informerar om programmets finansieringsmöjligheter och stöder projekt från ansökan till genomförande. Sekretariatet är tillsammans med förvaltande myndighet placerat i Umeå på Länsstyrelsen i Västerbotten men har också ett kontor på Österbottens förbund i Vasa. Den norska delen av projekten handläggs på Nordland fylkeskommun i Bodö.

Övervakningskommittén och Styrkommittén

Programmets Övervakningskommitté säkerställer tillsammans med Förvaltande myndighet att programmets genomförande är effektivt och av hög kvalitet. Övervakningskommittén består av företrädare för centrala och regionala förvaltningar, näringslivets organisationer och andra relevanta organisationer. Styrkommittén består av ett urval av ledamöter från Övervakningskommittén och Styrkommitténs huvudsakliga uppgift är att prioritera urval av projekt.

Ledamöter Övervakningskommitté  (Mars 2022)

Ledamöter Styrkommitté (Mars 2022)

Kontaktpunkter

I de deltagande regionerna finns utsedda kontaktpunkter som ansvarar för att informera om Botnia-Atlanticaprogrammet i sin region. Kontaktpunkterna finns på lokala och regionala myndigheter i programområdet och de samarbetar med Förvaltande myndighet och sekretariatet för att nå ut till intressenter i sitt respektive område. Kontaktpunkterna kan stötta projektintressenter från den egna regionen genom att hänvisa dem till kontakter i andra deltagande regioner eller hjälpa till i planeringsfasen av ett projekt.   

Nationell kontroll

Den nationella kontrollens uppgift är att kontrollera lagligheten och korrektheten i de utgifter projekten rapporterar. I Sverige är kontrollsystemet centraliserat, vilket betyder att kontrollen görs av en utsedd myndighet, Länsstyrelsen Västerbotten. Det decentraliserade systemet i Finland innebär att respektive stödmottagare upphandlar en revisor som ska vara godkänd av Arbets- och näringsministeriet som nationell kontrollant. I Norge svarar Nordland Fylkeskommune för kontrollen.                

Revisionsmyndighet

Ekonomistyrningsverket i Sverige är programmets revisionsmyndighet och ansvarar för revision av projekt samt programmets förvaltnings- och kontrollsystem.

Uppdaterat 01.04.2022, klockan 15.52, Sara Sundbaum.