Miljö

Programmet vill se utveckling av natur- och kulturarv för att öka regionernas attraktionskraft för boende och besökare. Det finns potentiella mervärden i att utveckla natur- och kulturarv på ett hållbart sätt och dels i att skydda den biologiska mångfalden i programområdet.

Inom insatsområdet Miljö kan projekten välja att arbeta inom ett av två specifika mål:

Miljo 1

Exempel på åtgärder som kan få stöd:

  • Gemensamt utvecklande av världsarven i Botnia-Atlanticaområdet samt potentiella världsarvsobjekt
  • Framtagning av metoder för vidareutveckling, tillgängliggörande och bevarande av natur- och kulturarv
  • Insatser som främjar samarbeten för att utveckla natur- och kulturarv till attraktiva besöksmål, exempelvis genom innovativa digitala lösningar
  • Projekt som utvecklar geografiska naturområden och kulturarv för ett hållbart friluftsliv och som hållbara destinationer
  • Utveckling av ett hållbart kommersiellt utbyte baserat på natur- och kulturarvet

Miljo 2

Exempel på åtgärder som kan få stöd:

  • Samarbete kring nya metoder för bevarande och utvecklande av naturmiljöer
  • Samarbete för kunskapsuppbyggnad, inventering och metodutveckling
  • Samarbete för att förebygga olyckor och för att minska miljöpåverkan efter olyckor
  • Samarbete för att minska effekter av t ex ras, översvämningar och andra katastrofer

 

 

Uppdaterat 18.05.2017, klockan 16.43, .