banner2

Botnia Näring i Kretslopp - Ett strategiskt biogaskluster för att främja biogasproduktion i Botnia-Atlanticaregionen

Hankkeen tarkoituksena on arvioida ja kokeilla innovatiivisia ratkaisuja, joilla biokaasutuotannon mädätysjäämät voidaan jalostaa kaupalliseksi lannoitetuotteeksi.

Projektets förväntade resultat är att nya innovativa lösningar har prövats och fungerande lösningar har implementerats. Detta resulterar i första hand i en ökad konkurrenskraft hos biogasproducenter i programområdet. Dessutom möjliggör utvecklingen av en kommersiell gödselprodukt att biogasproduktionen kan ökas inom programområdet på ett ansvarsfullt sätt. För att lyckas behöver kommersialiseringsgraden öka och acceptansen för rötrest som råvara öka. Med ökade produktionsvolymer kan biogasen förvätskas till LBG och användas till tung trafik och sjöfart, t.ex. den nya Kvarkenfärjan.

Medfinansiärer
Region Västerbotten (SE), Region Västernorrland (SE), Österbottens förbund (FI), Stormossen Oy (FI), Yrkeshögskolan Novia (FI), Biofuel Region AB (SE), Sveriges Lantbruksuniversitet (SE), HEMAB - Härnösands energi & miljö AB (SE), VAKIN - Vatten och avloppskompetens i norr AB (SE)

‹ Takaisin