Fair banner

FAIR - Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation

Projektets huvudsakliga mål är att utarbeta en metodik för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Botnia Atlantica-regionen. Syftet är att regionen snabbt ska kunna realisera samhällsnyttor som projektet identifierar och att fö

Den metodik för kommersialisering av elflyg som tas fram inom projektet kommer att ge regionen nyckeln till att tidigt realisera den potential som finns i tekniken. Nya effektiva och hållbara kommunikationslösningar ger möjlighet att överbrygga avstånd (framförallt i öst-västlig riktning) vilket ger grund för utökad samverkan mellan offentliga och privata aktörer i regionen och skapar ett större underlag för såväl kommersiell som offentlig service. Som exempel kan nämnas ambulansflyg, sjukresor och taxiflyg som kan nå nya geografiska områden på ett kostnadseffektivt sätt. Genom de offentliga aktörernas aktiva roll i projektet ökar den offentliga sektorns förmåga att efterfråga och utveckla innovativa åtgärder som förstärker de samhällsnyttor som teknikutvecklingen skapar. Projektresultatet innebär nya möjligheter att skapa mervärden för regionens tillgångar och utveckla konkreta lösningar på regionens utmaningar.

BA Affisch FAIR SE kopia2

‹ Tillbaka