NOice banner

NoICE - NORDIC Icing Center of Expertise

Projektet byggde grunden för ett varaktigt kompetenscenter inom atmosfärisk nedisning. Centret bedrev kunskapsöverföring inom området genom att stödja den lokala industrin genom kursverksamhet och utbildningsmöjligheter som fokuserade på teknologier för a

Projektet hade som primärt mål att etablera och säkerställa grundläggningen av ett bestående kompetenscenter, som skulle fortsätta att verka även efter projektets avslut. Centret fokuserade på att bekämpa atmosfärisk nedisning, som var ett utbrett problem inom både den privata och offentliga sektorn i BA-området. Ett sekundärt mål var att genomföra kunskapsöverföring genom att erbjuda kurser och utbildningsmöjligheter till den lokala industrin, med speciellt fokus på teknologier för att bekämpa nedisning.

Centret etablerade kontrakt med lokala ekonomiska utvecklingsgrupper för att skapa ett omfattande kommunikationsnätverk som involverade intressenter som drabbades av nedisningsproblem. Genom detta nätverk kunde centret kommunicera och få återkoppling från industrin angående specifika nedisningsrelaterade utmaningar. Slutligen utvecklades en plan för centrets långsiktiga överlevnad och fortsatta utveckling efter avslutet av projektet.

 

NOicePoster

‹ Tillbaka