banner

AnimalSense - A competence center for animal sensor technology

Genom att etablera ett kompetenscentrum inom ICT för datainsamling från djur sammanför projektet teknik- och jordbruksforskare samt näringslivet för att skapa nya lösningar för att främja utveckling av programområdets jordbruk och rennäring.

Projektbeskrivning

Genom att etablera ett kompetenscentrum i Botnia-Atlantica regionen inom ICT för datainsamling från djur och koppla deltagare från både teknikforskare och jordbruksforskare samt näringslivsorganisationer i regionen skapas nya möjligheter för lösningar på sektorns utmaningar. Samtidigt ökar forskargruppernas konkurrenskraft genom att samarbeta i ett kompetenscentrum som samlar forskare från både teknikområdet och jordbruksforskning i Botnia-Atlantica regionen.

Projektet kommer att arbeta med tre gemensamma delprojekt under projektperioden: ett system för att minska påkörning av ren på väg och järnväg samt testa och utvärdera systemet i stor skala i samarbete med samebyar, system för att positionera och mäta aktivitet för djur i stallmiljö samt teknik för datainsamling från betesdjur.

Medfinansiärer

Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Umeå universitet (SE), Nordland fylkeskommune (NO), Österbottens förbund (FI), Centria yrkeshögskola (FI), Fylkesman i Nordland (NO), Sametinget (NO), Sveriges lantbruksuniversitet (SE), Saltfjellet ogIldgruben reinbeitesdistrikt (NO),  Svenska Samernas Riksförbund (SE), ProAgria Mellersta Österbotten (FI), Biocontrol AS (NO), Telespor AS (NO)

Skarmklipp AnimalSense

‹ Tillbaka