Styrande dokument

Botnia-Atlanticaprogrammet styrs av ett antal förordningar och regler både på EU och nationell nivå. Via länkarna nedan kan du hitta de viktigaste av dessa dokument.  

Förordning om fonders gemensamma regler:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303

Förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301

Förordning om Europeiskt territoriellt samarbete:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1299

Förordning om stödberättigande utgifter:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0045.01.ENG

Förordning om programbidrag samt krav på informations- och kommunikationsåtgärder:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.ENG

Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20141383-om-forv_sfs-2014-1383/?bet=2014:1383

Förordning om stöd av mindre betydelse:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1433423702537&uri=CELEX:32013R1407

 

Botnia-Atlanticaprogrammets Ex-ante inklusive miljökonsekvensbeskrivning (december 2013):   

Dokument

Ex-ante Botnia-Atlantica

Ex-ante-Botnia-Atlantica.pdf | pdf | 873 KB | Senast ändrad: 06.10.2015 16:00:57

Uppdaterat 08.08.2016, klockan 13.55, .