banner 609x2

Fast Förbindelse Kvarken

Projektet ska skapa beslutsunderlag som kan ligga till grund för en långsiktig gränsöverskridande (öst-västlig) strategi/viljeinriktning för hur frågan om en fast förbindelse ska drivas i framtiden.

Projektet består av två delar:
Övergripande konsekvensbedömning. Här görs en kvalitetssäkring av projektets samhällsekonomiska konsekvenser, samt en översiktlig miljöbedömning av de alternativa
sträckningar som föreslagits.
Genomlysning av affärsförslag. Affärsförslagen är till sin karaktär komplexa och det krävs expertkunskaper och vidare utredning för att kunna analysera innehållet och ta ställning till förslagens genomförbarhet.

BA Fast forbindelse SE

‹ Tillbaka