INSPECT – Invasive Species Eradication and Control

INSPECT:s huvudmål är att utveckla handlingsplaner för att bekämpa och motverka spridning av de invasiva främmande arterna jättebalsamin respektive vresros i Kvarkenområdet.

Invasiva främmande arter, IAS, är ett av de största hoten mot biodiversiteten i vår natur.
Genom att sätta in tidiga åtgärder finns en chans att mildra de effekter som IAS kommer
att ha på våra ekosystem och i förlängningen människa och samhälle.
INSPECT är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland med mål att tillsammans
möta utmaningarna gällande IAS som hotar den biologiska mångfalden i Kvarkenområdet.
INSPECT:s huvudmål är att utveckla handlingsplaner för att bekämpa och motverka
spridning av de invasiva främmande arterna jättebalsamin respektive vresros. Genom att
prova ut bekämpningsmetoder, informationsstrategier och arbetsorganisation i olika
områden erhålls ett gediget faktaunderlag som analyseras gemensamt. Dessa resultat ska
ligga till grund för utvecklingen av handlingsplanerna för de två fokusarterna. Med hjälp av
handlingsplanerna ska olika aktörer, från myndigheter till privatpersoner, kunna hitta
information om hur de kan bekämpa arterna på effektivaste sätt och därmed få snabb hjälp
att komma igång och agera.
Genom riktad informationsspridning genom olika kanaler ska allmänhetens kunskap om
och engagemang gällande IAS öka. Projektresultaten ska leda till effektiv bekämpning av
arterna även utanför projektområdet. Handlingsplanerna ska även kunna fungera som
modell vid utveckling av handlingsplaner för bekämpning av andra, både aktuella och
framtida, IAS. Under projekttiden säkerställs att samarbetet mellan länderna fortsätter
efter projektperioden tex. i form av en internationell arbetsgrupp. Syftet med samarbetet
är att båda länderna blir bättre rustade att agera i ett tidigt skede nya IAS hotar vår
mångfald.

‹ Back