STASIS - En hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord

Projektet STASIS skall utveckla metoder för att förbättra hantering av miljöfarlig sulfidjord, samt möjligheter till mellanlagring och förbättrade deponeringstekniker

Stora arealer av kustnära marker på bägge sidor om Kvarken och Bottenviken utgörs av gamla havsbottnar. Dessa gamla marina sediment har på grund av landhöjningen stigit upp ur havet och är mycket sulfidrika. Vid infrastrukturbyggen schaktas stora volymer sur sulfidjord, och dessa schaktmassor bör tas om hand snabbt för att förhindra oxidation. När sulfider exponeras för atmosfärens syre sker en oxidation med bl.a. svavelsyra som en reaktionsprodukt. Det sura och metallrika dräneringsvattnet når så småningom vattendrag med negativa följder, i värsta fall fås en omfattande fiskdöd i påverkade vattendrag. I projektet utvecklas metoder för att möjliggöra förbättrade lösningar vad gäller hantering av sulfidjord på plats, samt även mellanlagringsmöjligheter och förbättrade deponeringstekniker. Eftersom problemställningen är densamma på den finska och svenska sidan finns det goda förutsättningar att sammanföra dessa kompletterande och nödvändiga kompetenser och erfarenheter.

‹ Takaisin