Vad är ett projekt?

Ett projekt ska fokusera på ett fåtal aktiviteter som kompletterar varandra. Projektinnehållet ska motsvara programmets mål och följa en röd tråd mellan aktiviteter, målbeskrivning och effekter. Projekten ska vara fokuserade till sitt innehåll, skilja sig från annan verksamhet och genomföras under en viss tidsperiod på maximalt tre år.

Ett projekt inom Botnia-Atlantica ska uppfylla följande formella krav:  

  • Projektet har partners inom programområdet i minst två länder

  • Medfinansiering har beviljats

  • Partnerskapet har gemensamt tagit fram projektet som omfattar verksamhet i alla deltagande länder. Därtill har projektet (minst ett av följande krävs):

  • Projektpersonal i alla deltagande länder

  • Finansiering från alla deltagande länder

Om projektet uppfyller ovan nämnda kriterier är nästa steg att ta fram en korrekt ansökan med hög kvalitet. Observera att innehållet i ansökan ska bidra till att uppnå det specifika mål projektet jobbar inom!

Uppdaterat 02.02.2016, klockan 22.18, .