Partnerskapet

Partnerskapet utgör grunden för ett projekt. Involvera gärna partners från olika regioner och med olika erfarenhet av projekt. Alla partners ska ta del i projektplaneringen så att projektet blir gemensamt och att alla känner både ägandeskap och ansvar för resultatens fortlevnad efter projektet slut. I Botnia-Atlanticaprogrammet krävs att projektet har partner i minst två av de tre deltagande länderna, alltså ett gränsöverskridande partnerskap. 

Det är viktigt att alla i partnerskapet har samma bild av samarbetet. Man kan definiera tre olika nivåer och syften på samarbeten över landgränser. Försök att eftersträva nivån längst ut till höger som är den djupaste formen av samarbete och som oftast leder till bestående resultat. Mer information om de olika nivåernas koppling till resultat finns i projekthandboken.

Samarbetsnivaer

 

Ett projekt har en samordnande stödmottagare och en eller flera stödmottagare och/eller norska partners. Projektet ska också ha en styrgrupp.

Den samordnande stödmottagaren har huvudansvaret för projektet, till exempel vad gäller den ekonomiska redovisningen. Det är den samordnande stödmottagaren som är mottagare av EU-medlen och som ansvarar för att projektet genomförs enligt planerna.

En stödmottagare är en partner som tar del av EU-medlen och utför aktiviteter i projektet. Stödmottagare för en egen projektbokföring som sedan tillsammans med underlag granskas av nationell kontroll.

En norsk projektpartner kan inte vara samordnad stödmottagare, då inga EU-medel går till Norge. Norska parter deltar i projektgenomföringen med egen budget. Norska parter ska alltid ha en norsk projektledare som svarar mot de norska finansiärerna.

Projektet ska ha en styrgrupp som fattar de övergripande besluten kring projektets genomförande. Styrgruppen bevakar också att aktiviteterna ligger i linje med de resultat som projektet ska uppnå och verkar för att projektet avslutas inom utsatt tid.

Uppdaterat 22.05.2017, klockan 17.20, .