Horisontella kriterier

Projekt inom samtliga insatsområden ska integrera de horisontella kriterierna hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet i sin verksamhet. Att integrera de horisontella kriterierna i projektet innebär att kriterierna beaktas såväl i planeringen, som genomförandet och uppföljningen av projektets verksamhet.

Hållbar utveckling

Arbetet med hållbar utveckling innebär att projektets miljöaspekter beaktas. Alla projekt ska integrera det horisontella kriteriet hållbar utveckling i sin verksamhet, även om detta utgör projektets huvudsakliga syfte.  

Lika möjligheter och icke-diskriminering

Det horisontella kriteriet lika möjligheter och icke-diskriminering kan t.ex. handla om att förbättra integration, att ta hänsyn till olika språkkunskaper samt att beakta funktionsnedsättningar.

Jämställdhet

Med jämställdhet menas i Botnia-Atlantica att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att delta i projektverksamhet och samma möjligheter att ta del av resultatet. Alla beviljade projekt kommer att få stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering (läs mer om stöd för jämställdhetsintegrering i projekthandboken).  

 

De horisontella kriterierna fungerar som verktyg som hjälper till att uppnå projektets mål på kort och lång sikt.Hur kriterierna integreras i projektet beror på det aktuella ämnesområdet, de planerade aktiviteterna och den förändring projektet vill uppnå.  

Uppdaterat 02.02.2016, klockan 22.19, .