Stödberättigande kostnader

Projektkostnader ska redovisas separat från annan verksamhet och höra till projektets aktiviteter enligt beslut om stöd. Stöd betalas ut på basis av de av nationell kontroll godkända kostnaderna.

Direkta utgifter är stödberättigande om de:

 • Är additionella
 • Har bokförts hos stödmottagaren
 • Är betalda av stödmottagaren
 • Är nödvändiga för projektets genomförande
 • Är relaterade till stödbeslut avseende budget och verksamhet  
 • Har uppkommit under projekttiden
 • Kan styrkas med tillhörande bilagor
 • Följer offentlig upphandling eller andra affärsmässiga villkor

 

Projekt i Botnia-Atlanticaprogrammet kan rapportera kostnader under följande kostnadsslag:

 • Personalkostnader
 • Kontors- och administrativa utgifter
 • Kostnader för resor och logi
 • Kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster
 • Utgifter för utrustning
 • Schablonkostnader 

Kostnadsslaget Kontor- och administration berör endast stödmottagare som inte genererar indirekta utgifter. Övriga stödmottagare ska rapportera kostnader för kontorlokaler och administration under kostnadsslaget Schablon, som beräknas som en fastställd procentsats (15 %) av stödmottagarens direkta personalkostnader.        

Uppdaterat 12.05.2017, klockan 17.57, .