Rapportering och utbetalning

Varje beviljat projekt får i beslutet om stöd en tidtabell för rapportering. I tidtabellen framgår projektets rapporteringsperioder, dvs. de tidsperioder för vilka projektet kommer att rapportera både kostnader (ekonomisk rapport) och aktiviteter (lägesrapport). 

Den ekonomiska rapporten är en sammanställning av respektive stödmottagares utgifter under den berörda rapporteringsperioden. Varje stödmottagare sammanställer en egen ekonomisk rapport som granskas av nationell kontrollant. Efter genomförd nationell kontroll sammanställer samordnande stödmottagare ansökan om utbetalning till Förvaltande myndighet baserat på de godkända kostnaderna för alla stödmottagare.  

Samordnande stödmottagare ansvarar för att lägesrapporten för respektive rapporteringsperiod skickas in inom utsatt tid. Vid behov sammanställer varje stödmottagare en lägesrapport till nationell kontroll. Lägesrapporten är en beskrivning av projektets aktiviteter och viktigaste resultat för den berörda perioden. Rapporten lämnas in hos Programsekretariatet i samband med att de ekonomiska rapporterna lämnas in hos nationell kontroll. Lägesrapporten ska vara godkänd innan en utbetalning av EU-stöd kan ske.  

Utbetalning av EU-stöd kräver att en ansökan om utbetalning lämnats in, alla intyg från nationell kontroll finns på plats och att medfinansieringen betalats till projektet. Utbetalningen kan räknas ta upp till sju-åtta månader efter rapporteringsperiodens avslut.

Ansökan om utbetalning sammanställs av samordnande stödmottagare i Min ansökan.

Snabbguiden för ansökan om utbetalning visar steg för steg vilka uppgifter och hur information ska ifyllas.

Uppdaterat 20.06.2018, klockan 11.03, .