Projektbeskrivning

Beskrivning av projektets arbete med de horisontella kriterierna ska integreras i hela projektbeskrivningen.

I avsnittet Projektbeskrivning rymmer varje textfält 4 000 tecken. Det är viktigt att uttrycka sig klart och kärnfullt.

Investeringsprioritering
Inom Innovation och Miljö finns två investeringsprioriteringar att välja mellan. Inom insatsområdena Näringsliv och Transport finns endast en investeringsprioritering.

Aktivitetsindikatorer
Indikatorerna avser det valda specifika målet. Ange förväntat resultat för varje indikator. Definitionerna av indikatorerna finns i projekthandboken.

Kommentar till indikatorerna
Kommentera hur ni kommit fram till förväntat resultat och på vilket sätt ni ska följa upp utfallet.

Programspecifikt mål
Inom Botnia-Atlantica finns endast ett specifikt mål per investeringsprioritering. Projektet ska bidra till att uppfylla det specifika målet.

Specificera målgrupp
Välj projektets huvudsakliga målgrupp.

Kommentar till målgrupp
Förklara kortfattat valet av målgrupp.

Projektets huvudsakliga mål
Formulera projektets huvudmål. Argumentera för hur projektets huvudmål bidrar till att uppfylla det specifika målet inom insatsområdet.
Stöd och hjälp för hur ett huvudmål kan formuleras finns i handboken

Förväntat resultat
Lista de viktigaste enskilda resultaten som kommer att uppnås under projekttiden. Beskriv hur resultaten ska användas av er och på vilket sätt er målgrupp kommer att ha nytta av resultaten. Kommentera vad projektet konkret ska göra för att åstadkomma bestående resultat som lever vidare efter projekttiden. Observera att det inte är enskilda aktiviteter som efterfrågas, utan resultaten som ska komma ur aktiviteterna.

Motivera projektet
Beskriv efterfrågan för projektets resultat. Vad är nyskapande i projektet och annorlunda från tidigare? Vad skulle hända om projektet inte genomfördes? Ta fram kärnan för projektet som gör det speciellt.

Gränsöverskridande mervärde
Lyft tydligt fram fördelarna med att projektet genomförs gränsöverskridande och inte nationellt. Specificera gränsens roll i projektet. Stöd för att definiera gränsens roll finns i handboken.

Samband med övriga insatser
Beskriv på vilket sätt projektet har kopplingar till andra projekt eller insatser.

Horisontella kriterier – Hållbar utveckling
Sammanfatta hur hållbar utveckling (miljö) integreras i projektverksamheten.

Horisontella kriterier – Jämställdhet mellan kvinnor och män
Sammanfatta hur jämställdhet mellan kvinnor och män integreras i projektverksamheten.

Horisontella kriterier – Lika möjligheter och icke-diskriminering
Sammanfatta hur lika möjligheter och icke-diskriminering integreras i projektverksamheten.

Sammanfattande projektbeskrivning
Skriv en kort sammanfattning av projektet på svenska om projektets huvudsakliga mål och förväntade resultat. Beskrivningen ska ge en klar bild av projektet. Beskrivningen kommer att användas i olika sammanhang som information om projektet. OBS! Det ska vara en och samma text som översätts till olika språk!

Abstract (på engelska)
Översätt den svenskspråkiga sammanfattningen till engelska.

Sammanfattande projektbeskrivning (Annat språk)
Översätt den svenskspråkiga sammanfattningen till finska.
Projekt utan finländsk medverkan berörs inte av fältet.

Uppdaterat 14.07.2016, klockan 18.04, .