Budget

I avsnittet Budget ska projektets EU-budget läggas in. Norsk budget anges separat.
Kostnaderna bör specificeras på en rimlig nivå (partnerbudgetar är inte nödvändiga).
För mer information om respektive kostnadsslag, se projekthandboken.

• Personal (anställd personal hos någon av projektets stödmottagare)

• Kontor och administration
Detta kostnadsslag ska endast användas av stödmottagare som INTE ger upphov till indirekta kostnader. Om projektets alla stödmottagares organisationer/företag ger upphov till indirekta kostnader, se kostnadsslaget Schablonkostnader. Samma stödmottagare kan inte ha kostnader under både kostnadsslaget Kontor och administration samt under Schablonkostnader.

• Extern sakkunskap och externa tjänster
Observera att marknadsföring och reklam ingår här. Under kostnadsslaget ska 1 000 EUR läggas in avseende jämställdhetsintegrering.

• Resor och logi
Utgifter för resor av olika slag, måltider, logi, visum och traktamenten. Observera att kostnadsslaget endast avser resor och logi för egen personal.

• Utrustning
Exempelvis maskiner och instrument som används i projektet.

• Schablonkostnader
Om stödmottagarnas respektive organisationer/företag ger upphov till indirekta kostnader ska dessa uppgå till 15 % av personalkostnaderna och fyllas i under detta kostnadsslag. Samma stödmottagare kan inte ha kostnader under både kostnadsslaget Kontor och administration samt under Schablonkostnader.

• Avgår projektintäkter (negativ kostnad)
Om projektet genererar intäkter, ange dessa med minusbelopp. Observera att projekt vars totala stödberättigade utgifter överstiger 1 MEUR även ska uppskatta intäkter som uppstår efter projekttidens slut.

I avsnittet Budget läggs även uppgifter om finansiering in. Medfinansiering delas upp på offentlig kontantfinansiering och privat kontantfinansiering. Direktfinansiering genererar inte EU-medel.

När alla uppgifter i budgeten fyllts i sker en automatisk beräkning av EU-stöd utifrån de kostnader och den medfinansiering som lagts in.

Förväntas intäkter efter projektets slut?
Exempelvis kan det handla om en vara eller tjänst som tas fram i projektet och som sedan går till försäljning.

Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska finansieras genom denna ansökan?
Beskriv budgeterad kostnad, vilka aktiviteter som kommer att bedrivas, var dessa kommer att äga rum och varför de läggs utanför Botnia-Atlanticaprogrammets geografiska område.

 

 

Norsk budget

Avsnittet Norsk budget avser den sammanlagda budgeten för projektets norska partners. Fyll i den norska budgeten på samma sätt som EU-budgeten. 

Uppdaterat 14.07.2016, klockan 18.07, .