Ansökningsomgångar

Ansökningar kan endast lämnas in under de angivna ansökningsomgångarna!   

Nästa ansökningsomgång

15 januari - 29 januari 2020

Vi välkomnar projektansökningar inom insatsområde Innovation.

Projekt kan pågå fram till och med juni 2022.
Återstående medel är 1 000 000 € .
Inga medel för förstudier finns denna gång.

Observera att medfinansieringsintyg ska finnas programsekretariatet tillhanda senast den 23 mars (20 arbetsdagar före Styrkommittémötet 22 april där ansökan behandlas).

 

2019:2

15 augusti - 30 augusti

Vi välkomnar denna gång ansökningar till projekt inom insatsområdet Miljö.
Vi välkomnar även ansökningar om  förstudiemedel inom insatsområdena Innovation, Miljö och Transport.
En förstudie kan erhålla upp till 45 000 euro i BA-medel och vara upp till nio månader lång. Läs mer om förstudier i projekthandboken (ver: 2018-12-29)

Beslut om vilka projekt/förstudier från denna ansökningsomgång som beviljas/avslås fattas vid Styrkommitténs sammanträde den 6 nov 2019

 

Botnia-Atlantica kan finansiera projekt som pågår fram till och med 30 juni 2022.

 

Observera att medfinansieringsintyg ska finnas programsekretariatet tillhanda senast 20 arbetsdagar före Styrkommittémötet där ansökan behandlas. 

 

 

Uppdaterat 13.11.2019, klockan 12.47, Sara Sundbaum.