21.12.2018
Botnia-Atlanticaprogrammet öppnar för förstudier

En förstudie kan ha en genomförandetid på maximalt nio månader och beviljas högst 45 000 € i EU-medel, vilket motsvarar maximalt 60% av förstudiens omslutning. En förstudie kan beviljas i form av klumpsumma, det vill säga att om förstudien bedöms ligga i linje med något av programmets insatsområde och uppfylla övriga krav, kan förstudien beviljas en finansiering som sedan inte är kopplad till nedlagda kostnader. I stället baseras finansieringen på uppfyllandet av de villkor som är satta för förstudien. Uppfyller förstudien villkoren betalas finansieringen ut, uppfylls inte villkoren kommer inga medel att utbetalas. Detta innebär ett förenklat förfarande vid redovisningen av förstudien. Läs mer i projekthandboken kapitel 7.

Det är bra att inför varje ansökningsomgång höra sig för vad gäller kvarvarande medel i respektive insatsområde då detta kan variera under tid beroende på hur stora återföringar som kommer från avslutade projekt. Vi tar emot förstudier under ordinarie ansökningsomgångar.

Go back to "Arctic Award 2019 Preannouncement"
Updated on 21.03.2019, at 14.10, .