25.11.2019
Nya projekt i Botnia-Atlantica

Den 6 november beslutade Styrkommittén för Botnia-Atlantica om finansiering av nya projekt och förstudier till ett totalt värde av 2 282 576 EUR, varav EU-medel om 1 342 303 EUR. De prioriterade projekten/förstudierna presenteras kort nedan.

En hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord (STASIS)

Total projektbudget: 1 101 537 EUR
EU-medel: 660 922 EUR

Stora arealer av kustnära marker på bägge sidor om Kvarken och Bottenviken utgörs av
gamla havsbottnar. Dessa gamla marina sediment är mycket sulfidrika och har på grund av
landhöjningen stigit upp ur havet. När sulfider exponeras för atmosfärens syre sker en
oxidation med bl.a. svavelsyra som en reaktionsprodukt. . I projektet utvecklas metoder
för att möjliggöra förbättrade lösningar vad gäller hantering av sulfidjord på plats, samt
även mellanlagringsmöjligheter och förbättrade deponeringstekniker.

 

INSPECT - Invasive Species Eradication and Control

Total projektbudget: 919 912 EUR
EU-medel: 552 007 EUR

 

Invasiva främmande arter, IAS, är ett av de största hoten mot biodiversiteten i vår natur.
Genom att sätta in tidiga åtgärder har vi en chans att mildra de effekter som IAS kommer
att ha på våra ekosystem och i förlängningen människa och samhälle.INSPECT:s huvudmål är att utveckla handlingsplaner för att bekämpa och motverka
spridning av de invasiva främmande arterna jättebalsamin respektive vresros.

 

Arktisk Matakademi - förstudie

Total projektbudget: 30 000 EUR, Norsk budget 295 000 NOK
EU-medel: 15 000 EUR

Förstudien Arktisk Matakademi skall visa om det finns förutsättningar och underlag för att bilda
ett gastronomiskt kompetenscentrum för utveckling av kompetens, produkter och råvaror samt
lägga grunden för utveckling av en Gastronomisk Identitet (varumärke) för gränsregionen
Helgeland - Västerbotten.

 

Optimering av akutsjukvårdstransporter (OptiAkut) - förstudie

Total projektbudget: 75 000 EUR 
EU-medel: 43 869 EUR

Förstudien går ut på att identifiera nyttotagare och användningsområden av den
databaserade prehospitala resursoptimeringsmodell som håller på att tas fram vid Umeå
universitet, för att kunna vidareutveckla och utvidga modellen till BA-området, samt att
skapa ett partnerskap för ett framtida gränsöverskridande vård- och
räddningssamarbetsprojekt i BA-regionen.

 

FiCoS: Fishermen, cormorants and seals – Finding sustainable solutions for co-existence - förstudie

Total projektbudget: 67 505 EUR
EU-medel: 40 505 EUR

Denna förstudie skall utmynna i en projektplan för att utreda skarvens och sälars
inverkan på fiskets och fiskesamhällens ekonomiska och sociala värden. Konflikten mellan
det småskaliga kustnära fisket och artskyddet skall synas för att få en bättre förståelse för
hur konflikten kan lindras.

 

Elflyg - Infrastruktur och regionala effekter - förstudie

Total projektbudget: 51 500 EUR
EU-medel: 30 000 EUR

Förstudien syftar till att utveckla partnerskapets projektidé kring regional flygtrafik med
eldrivna flygplan, bygga ett partnerskap runt projektidén samt att författa en
projektansökan. Fokus för projektansökan ska vara att utreda vilka regionala effekter
elflygplan skapar och hur BA-regionen kan tillvarata dessa. Projektet behöver också utreda
hur regionens flygplansinfrastruktur och eventuellt el-infrastruktur behöver utvecklas för
att understödja regional elflygtrafik.

 

 

Siirry "Uutisia"-sivulle
Päivitetty 05.07.2016, Kello 17.40, .